فروغ مه پويا، آقاي دكتر حميد شهرياري، معرفي يك نمودار كنترل چندمتغيره استوار با رويكرد خودراه انداز

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

معرفي يك نمودار كنترل چندمتغيره استوار با رويكرد خودراه انداز

نام و نام خانوادگي دانشجو:

فروغ مه پويا

استاد راهنما:

آقاي دكتر حميد شهرياري

استاد مشاور:

آقاي دكتر عماد روغنيان

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر عبدالله آقايي

استاد ممتحن خارجي:

آقاي دكتر ارد احمدي

تاريخ: 98/06/30

ساعت: 15:30

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه دوم، كلاس 203

Review:
68
Date:
1398/06/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.