همکاران
 
 کارپرداز:
آقای مجید تحفه

پست الکترونیک:

شماره تماس:84063359


 
 امین اموال و دفتر ریاست دانشکده:
آقای رضا رمضانی

پست الکترونیک:

شماره تماس:-84063340


 
 دفتر ریاست ساختمان سیدخندان:
آقای

پست الکترونیک:

شماره تماس:88464143 داخلی 101


 
 دفتر معاونتها و دبیرخانه :
آقای محمد روشن

پست الکترونیک:research_ied@kntu.ac.ir

شماره تماس:84063354


 
  خدمات :
آقای محمد ریوندی


شماره تماس:84063364


تاریخ به روز رسانی:
1403/01/21
تعداد بازدید:
34