گزارش بازدید از کارخانه هاکوپیان
در مورخ 1402/11/11 آقای دکتر صمیمی ریاست محترم دانشکده مهندسی صنایع و آقای دکتر ناصر صفایی و آقای دکتر سلمان زاده اعضای محترم هیات علمی دانشکده بعنوان اساتید بازدید به همراه جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و آقای تحفه و خانم بنی طالبی  بعنوان کارشناسان بازدید  از کارخانه هاکوپیان، بازدید بعمل آوردند. دانشجویان در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در این بازدید شرکت کردند.
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
274
تاریخ:
1402/11/14