اعطای گواهینامه آموزشی کلاس PMBOK توسط مپنا بویلر
 گواهینامه آموزشی کلاس  PMBOK توسط مپنا بویلر به دانشجویان شرکت کننده اعطا گردید.
 
 
تعداد بازدید:
173
تاریخ:
1402/06/11