گزارش بازدید از شرکت مپنا بویلر
در مورخ 1401/8/30 جناب آقای دکتر صمیمی ریاست محترم دانشکده  بعنوان استاد بازدید به همراه جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و آقای رمضانی و خانم بنی طالبی بعنوان
 
کارشناسان بازدید از شرکت مپنا بویلر،  بازدید بعمل آوردند. این بازدید بسیار مورد توجه قرار گرفت.
 
 
تعداد بازدید:
139
تاریخ:
1401/09/01