گزارش بازدید از شرکت مپنا پرتو
 
در مورخ 1401/8/28 جناب آقای دکتر میرزایی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده بعنوان استاد بازدید به همراه جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و آقای رمضانی و خانم بنی طالبی بعنوان
 
کارشناسان بازدید از شرکت مپنا پرتو،  بازدید بعمل آوردند. این بازدید بسیار مورد توجه قرار گرفت.
 
 
 
 
تعداد بازدید:
155
تاریخ:
1401/08/29