بازدید از بیمارستان مریم
بازدید از بیمارستان مریم  برای دانشجویان مهندسی صنایع گرایش سلامت
 
روز دوشنبه 23 آبان 1401
 
با موضوع پیشنهادی:
-آشنایی با فرآیند پذیرش بستری پیش عمل، عمل و پس از عمل
-آشنایی با مدارک و مستندات تهیه شده در طول بستری 
-آشنایی با نحوه برنامه ریزی اتاق عملها
-آشنایی کلی با تجهیزات و ابزارهای تشخیصی و اتاق عمل
ساعت بازدید 10 الی 13
 
 
تعداد بازدید:
123
تاریخ:
1401/08/14