گزارش بازدید از شرکت عالی تحریر پارسیان
-
 
در مورخ 1401/7/20 ریاست محترم دانشکده آقای دکتر صمیمی، معاون محترم پژوهشی دانشکده آقای دکتر حسینی نژاد و آقای دکتر اصل حداد از اساتید محترم دانشکده به همراه جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و آقای رمضانی بعنوان کارشناس از شرکت عالی تحریر پارسیان بازدید بعمل آوردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1401/07/23
تعداد بازدید:
507
منبع: