دانشجو: ثمين محمودي _ استاد راهنما: دكتر اميرعباس نجفي

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

مدلسازي و حل مسئله اجاره منابع پروژه با قابليت انجام فعاليتها در حالات چندگانه

نام و نام خانوادگي دانشجو:

ثمين محمودي

استاد راهنما:

آقاي دكتر اميرعباس نجفي

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر رضا رمضانيان

استاد ممتحن خارجي:

آقاي دكتر رضا توكلي مقدم

تاريخ: 21/10/98

ساعت: 11:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه چهارم، اتاق 401

Review:
263
Date:
1398/10/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.