دانشجو: خشايار لطيفي _ استاد راهنما: دكتر حميد شهرياري

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

شناسايي متغيرهاي عامل خروج فرآيند از كنترل در نمودارهاي MEWMA و MCUSUM با استفاده از مولفه هاي اصلي (PC)

نام و نام خانوادگي دانشجو:

خشايار لطيفي

استاد راهنما:

آقاي دكتر حميد شهرياري

استاد مشاور:

آقاي دكتر ياسر صميمي

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر عماد روغنيان

استاد ممتحن خارجي:

آقاي دكتر ارد احمدي

تاريخ: 04/10/98

ساعت: 8:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، دانشكده صنايع و مكانيك - طبقه دوم - كلاس 209

Review:
290
Date:
1398/10/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.