امیر اسحقی چالشتری(رساله دکترا)-دکتر عبداله آقائی-شنبه مورخ 1403/02/22 ساعت 15
 


  به نام خدا
 
 
 
 
 

 

دانشجو: امیر اسحقی چالشتری

 

دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

"توسعه تکنیک های همجوشی داده ها با استفاده ازروشهای یادگیری آماری بمنظور بهبوددر مدلهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر عبداله آقایی

استاد راهنما

آقای دکتر عماد روغنیان

داور داخلی

آقای دکتر یاسر صمیمی

داور داخلی

آقای دکتر حامد سلمانزاده

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر کوروش عشقی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر راشد صحرائیان

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1403/02/22

15:00

 
Review:
249
Date:
1403/02/16