آرش رشنو- دفاع از پروپوزال دکترا-دکتر رسول شفائی-دوشنبه مورخ 1402/11/16- ساعت 16
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: آرش رشنو

 

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

"ارائه مدل بهینه سازی سیستم مدیریت انرژی در خانه های هوشمند با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رسول شفائی

استاد راهنما

خانم دکتر دنیا رحمانی

داور داخلی

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

داور داخلی

آقای دکتر ناصر صفائی

نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر فرناز برزین پور

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر محمدرضا محمدعلیها

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/16

16:00

 
Review:
166
Date:
1402/11/15