مژگان جعفری- پروپوزال-دکتر امیرعباس نجفی-شنبه مورخ 1402/07/08- ساعت 14
 
 


به نام خدا

 
 
 

دانشجو: مژگان جعفری

دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" ارائه مدلی برای انتخاب سبد سرمایه استوار داده محور تحت برابری ریسک"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر امیرعباس نجفی

استاد راهنما

آقای دکتر مصطفی ستاک

داور داخلی

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی

آقای دکتر ناصر صفائی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر کوروش عشقی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر پرهام عظیمی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/08

14:00

 
 
Review:
2097
Date:
1402/07/08