آرمین چراغعلی پور (رساله دکترا)-دکتر عماد روغنیان- چهارشنبه 1402/07/05- ساعت 13
 
 


به نام خدا

 
 

دانشجو: آرمین چراغعلی پور

دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

"ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای زنجیره تامین حلقه بسته کشاورزی تحت عدم قطعیت با در نظر گرفتن زیست گاز و کمپوست"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر عماد روغنیان

استاد راهنما

آقای دکتر عبداله آقائی

داور داخلی

آقای دکتر فرید خوش الحان

داور داخلی

آقای دکتر یاسر صمیمی

نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مریم اسماعیلی

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر محمدمهدی پایدار

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/05

13:00

 
Review:
575
Date:
1402/07/04