مریم مرادی شهر بابک- دکتر حمید شهریاری- یکشنبه 1402/07/09 - ساعت 9
 
 به نام خدا

 
 

دانشجو: مریم مرادی شهربابک

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

"طراحی نمودار کنترل استوار برای پایش مدلهای سریهای زمانی با رویکرد خود راه انداز "

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حمید شهریاری

استاد راهنما

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر شروین اسدزاده

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/07/09

09:00

 
Review:
723
Date:
1402/07/04