علي اصغر آهنگران، جناب آقاي دكتر امير عباس نجفي، ارائه مدلي براي ارزيابي كارايي شبكه برق در شرايط عدم قطعيت

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از سمينار دكتري

عنوان:

ارائه مدلي براي ارزيابي كارايي شبكه برق در شرايط عدم قطعيت

نام و نام خانوادگي دانشجو:

علي اصغر آهنگران

استاد راهنما:

آقاي دكتر امير عباس نجفي

استاد مشاور:

آقاي دكتر رسول شفايي

اساتيد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر عماد روغنيان

خانم دكتر دنيا رحماني

تاريخ: 30/06/98

ساعت: 11:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه چهارم، اتاق جلسات

Review:
70
Date:
1398/06/30
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.