حميد تيكني، آقاي دكتر مصطفي ستاك، مسيريابي وسايل نقليه در گراف چندگانه با يالهاي چندمشخصه با تأكيد بر فاكتور زمان

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از سمينار دكتري

عنوان:

مسيريابي وسايل نقليه در گراف چندگانه با يالهاي چندمشخصه با تأكيد بر فاكتور زمان

نام و نام خانوادگي دانشجو:

حميد تيكني

استاد راهنما:

آقاي دكتر مصطفي ستاك

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر عماد روغنيان

آقاي دكتر رضا رمضانيان

تاريخ: 98/06/31

ساعت: 14:30

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه ي چهارم، اتاق جلسات

Review:
70
Date:
1398/06/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.