فاطمه گنجي، خانم دكتر سعيده غلامي، مساله زمانبندي مجدد تك ماشين با در نظرگرفتن سطوح اولويت متغير و زمان هاي دسترسي

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از سمينار دكتري

عنوان:

مساله زمانبندي مجدد تك ماشين با در نظرگرفتن سطوح اولويت متغير و زمان هاي دسترسي

نام و نام خانوادگي دانشجو:

فاطمه گنجي

استاد راهنما:

خانم دكتر سعيده غلامي

استاد ممتحن داخلي:

اقاي دكتر رسول شفايي

آقاي دكتر ياسر صميمي

تاريخ: 98/06/30

ساعت: 15:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، طبقه سوم، كلاس 304

Review:
91
Date:
1398/06/26
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.