دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
 
مراحل اخذ پروژه

 

  
مراحل اخذ پروژه
 
1-      قبل از انتخاب واحد پروژه، دانشجو باید از دفتر پژوهش درباره ظرفیت پذیرش پروژه توسط اساتید دانشکده استعلام نماید.
2-      گرفتن فرم پروژه از public پوشه PAJOOHESH و یا از سایت دانشگاه، دانشکده صنایع
3-       مراجعه به استاد و تعیین موضوع
4-       پس از آن تکمیل فرم و تحویل آن به دفتر پژوهش دانشکده.
تمام امور مذکور باید قبل از انتخاب واحد صورت پذیرد.
مراحل زیر در حیطه وظایف دفتر پژوهش و یا آموزش دانشکده می‌باشد.
5-      ارائه فرم تکمیل شده به مدیر گروه آموزشی دانشجو (طی نامه رسمی)
6-      تصویب عنوان پروژه در شورای گروه تخصصی ذیرربط و ارائه فرم کامل شده به دفتر پژوهش.
7-      تصویب نهایی پروژه در شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده با توجه به تعداد پروژه‌های هر استاد.
7- ثبت درس پروژه در لیست دروس ترمی دانشجو ( انتخاب واحد)

آئین نامه انجام پروژه

1390/02/07 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology