دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
 
كادراداري
 
مسئول دفتر رياست:
 
خانم شراره ذوالفقارزاده
 
تلفن تماس :84063340
 
 
 
 
مسئول دفتر معاونت ها:
 
آقاي محمدرضا رمضاني 
 
 
تلفن تماس :84063354


 
واحد امور مالي:
 
واحد مالي دانشكده كليۀ امور مالي صورت گرفته بين دانشكده و دانشگاه و خارج از دانشكده را رسيدگي و انجام مي دهد.

 متصدي امور مالي :
 
خانم شراره ذوالفقارزاده
 
تلفن تماس : 84063343 

واحد كارپردازي:

 انجام خريدهاي دانشكده و تداركات، از طريق اين واحد صورت مي گيرد
 

واحد امور عمومي:
 
 پيگيري امور عمومي دانشكده بعهده اين واحد مي باشد.
 
 
آقاي فرهاد چرمي
 
 
تلفن تماس :84063339
 
 واحد دبيرخانه: 
 
 
ثبت مكاتبات اداري از طريق اين واحد صورت مي گيرد و نامه هاي ارسالي و ارجاعي مربوطه را مي توان از واحد دبيرخانه پيگيري نمود.
 
دبيرخانه :
 
آقاي محمدرضا رمضاني
 
تلفن تماس :84063339

 

واحد امين اموال:
 
انجام خدمات ثبت اموال دانشكده و نقل و انتقال آنها از طريق اين واحد صورت مي گيرد. 
امين اموال :
 
آقاي اسماعيل رستگار
 
تلفن تماس :84063258

واحد خدمات:

آقاي محمد ريوندي

آقاي حسن حصاري

تلفن تماس:84063364

 

1394/04/15 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology