دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
 
آزمايشگاه ها

  امكانات آموزشي و پژوهشي

 آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت 

مسئول آزمايشگاه:
آقاي دكتر شفايي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: QC.LAB
 
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر آقايي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: Sim.Lab
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر محمدي
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: IT.LAB
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر عابدزاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال راه اندازي
پست الكترونيك: Aut.lab
 
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر بشيرزاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
پست الكترونيك: CAD.LAB
 
 
آزمايشگاه مهندسي فاكتورهاي انساني و ارگونومي
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر سلمان زاده
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
 
 
آزمايشگاه پژوهشي هوش استراتژيك
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر تارخ
وضعيت آزمايشگاه: در حال استفاده
 
مسئول آزمايشگاه: آقاي دكتر نجفي
وضعيت آزمايشگاه: در حال راه اندازي
 
 
 
1394/12/04 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology