مراسم توديع و معارفه معاونين آموزشي و اداري - مالي دانشكده

روز دوشنبه مورخ 98/02/23 و همزمان با جلسه شوراي آموزشي دانشكده، رياست محترم دانشكده جناب آقاي دكتر نجفي تغييرات جديد در مجموعه مديريت دانشكده را اعلام كردند.

بر اساس اين تغييرات، رياست دانشكده ضمن تشكر و قدرداني از زحمات ارزنده جناب آقاي دكتر حامد سلمان زاده در سمت معاونت مالي و اداري، آقاي دكتر سيد جواد حسيني نژاد را به عنوان معاونت معاون اداري و مالي دانشكده منصوب كردند.

در راستاي همين تغييرات رياست محترم دانشكده ضمن قدرداني از زحمات ارزشمند آقاي دكتر حسيني نژاد در سمت معاونت آموزشي، آقاي دكتر رضا رمضانيان را به عنوان معاون آموزشي دانشكده معرفي كردند.

 
 
Review:
107
Date:
1398/02/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.